კურსები ინგლისური ენის მასწავლებელთათვის


 Course   Location       Dates in 2017    Tuition fees     Accommodation
price per week  
Professional Development for Teachers of English Aberystwyth University, Wales 1/08-12/08 £700 on campus £105
Teachers of English Course, SG London (Central) 18/07-29/07, 1/08-12/08 £732 homestay, residence
Teachers of English Course London (Highgate) 18/07-29/07, 1/08-12/08 £696
Teachers of English Course Brighton 4/07-15/07, 18/07-29/07 £714
Teachers of English Course Eastbourne 13/06-24/06, 5/09/1609 £666
Life in Britain London  10/07, 7/08 £750 homestay, residence
CLIL Teaching adults and juniors London 24/07, 21/08 £695 homestay, residence
Classroom Skills for Teaching Young Learners London 10/07, 7/08 £695 homestay, residence
Practical Teacher  & Language Development London 10/07, 24/07, 7/08 £695
Current Trends, Thory and Practice London 24/07, 21/08 £695
Certificate in International Business English Training London 10/07, 21/08 £1220+exam fee
Academic Manager Development London
Todays Young Learners Classroom (Ages 5-11) London 31/07-4/08 £650
Teaching and Learnng with Technology London 7/08-11/08 £650
Five Teaching Innovations 
(Teaching Development outside the Box)
London 7/08-11/08 £695
Teacher Trainer Development London 7/08 £845
Language, Methodology and Culture Southampton 14/08-25/08 £700 homestay, residence
English for Teachers London 17/07-28/07 £695 homestay, residence
             
               სწავლის საფასურს ემატება შესაბამისი სკოლის ადმინისტრაციული მოსაკრებელი (£50-99 სკოლის მიხედვით) და საცხოვრებლის საფასური.
               
               მოცემულ ფასებში არ შედის ვიზის და ავიაბილეთის საფასური.